Küldetésnyilatkozat

 

Aktívan dolgozunk azért, hogy intézményünk hosszú távú működését és a gyermeklétszám stabilizálását vagy növelését biztosítsuk folyamatos információnyújtással óvodánkról, eredményeinkről és programjainkról.

A gyermekek óvását, védelmét, hatékony prevencióval, kompenzációval, szükség esetén korrekcióval, biztonságot nyújtó, szeretetteljes attitűddel segítjük elő. Vállaljuk az esélyegyenlőség intézményi feltételeinek biztosítását.

Garantáljuk, hogy nevelési programunk alapján kifejtett mikrocsoportos és egyéni differenciált képességfejlesztésen alapuló fejlesztő munkánkkal az egészségesen fejlődő óvodás gyermekeket fokozatosan eljuttatjuk – bármely módszer szerint tanító – az általános iskolai tanuláshoz szükséges biztos szokás–szabálytudat, testi-, érzelmi-, szociális- és mentális fejlettség szintjére.

Speciális szolgáltatásokat és feladatokat is felvállalunk, melyek nevelési programunk cél- és feladatrendszerét erősítik, másrészt a szülői igények kielégítését szolgálják, de programunkkal nem ellentétesek, és melyekhez a szükséges erőforrásokat biztosítani tudjuk.

Nyitottak vagyunk a korszerű nevelési-, oktatási módszerek és eszközök iránt, melyek elősegítik munkánk eredményességét, a gyermekek örömtelibb óvodai életét.

A nevelő-fejlesztő munka színvonalát önképzéssel, a pedagógusok rendszeres képzésével alapozzuk meg. Az integráción belül is fontosnak tarjuk az egyéni arculatok megőrzését, további erősítését.

Valamennyi partnerünkkel kölcsönösen előnyös, együttműködő kapcsolatot építünk, ennek középpontjában a közvetlen partnerek igényeinek való megfelelés, a partneri elégedettség megőrzése, és további fejlesztése áll.

 

Egyöntetűen hisszük, hogy az itt megfogalmazott küldetésünk a minőségfejlesztés irányába mutat és elősegíti távlati céljaink megvalósítását.

 

Minőségpolitikai nyilatkozat

.

Petőfi Sándor Központi Óvoda tevékenységének középpontjában a minőség elvű intézményműködés áll. Törekszünk a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra.

Küldetésünkben megfogalmazott kiválóságunk biztosításával elsősorban a szülőknek kívánunk megfelelni, oly módon, hogy a gyermeke érdekeinek mindenek feletti képviseletét szolgáljuk.

Az alapdokumentumokban megfogalmazott értékeknek, alapelveknek megfelelően dolgozunk, hogy maximálisan kihasználjuk az integráció kapcsán adódó szakmai lehetőségeket, az egyéni arculatok megismertetése, szakmai értékeink átadása, és ezáltal a pedagógiai innováció szélesebb körű megvalósítása érdekében.

Minőségpolitikánk érvényre juttatásával azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekeket olyan szokások, készségek birtokába juttassuk, melyek biztonságukat, jó közérzetüket, a velük szemben megjelenő életkori sajátosságuknak megfelelő igényeknek, elvárásoknak való megfelelést támogatják.

Intézményünk nyitott a társadalmi és oktatáspolitikai változások követésére, rugalmasan alkalmazkodik az új kihívásokhoz.

A vezetés biztosítja valamennyi munkatársnak a jogszabályokban, törvényekben foglalt jogokat, tudatosítja a kötelességeket, valamint a szakmai elvárások fontosságát. Óvodánk dolgozói elkötelezettek a minőségirányítási rendszer aktualizálása, hatékony működtetése és folyamatos fejlesztése iránt.

Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a vezető által a hatékony munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtése. A vezetés támogatja a csoportmunka feltételeit, az egyéni szakmai fejlődést, elismeri és megbecsüli az eredményességet, méri a dolgozók elégedettségét.

Intézményünk kinyilvánítja hogy szolgáltatásainak minőségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége.

                                                                                                                                                                Petőfi Sándor Központi Óvoda vezetője

                                                                                                                                                                  és a vezetési feladatokkal megbízottak